SFS 1997:739 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:739 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_739 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1393

SFS 1997:739
Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 och 35 §§ socialtjänstlagen

(1980:620)2 skall ha följande lydelse.

10 §3 Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, service och omvårdnad,

dag verksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den en-
skilde att bo hemma och ha kontakter med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom råd-

givningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed

jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med

uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenhe-
ter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt

1

Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1993:47.

background image

1394

SFS 1997:739

15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller

samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om

barnet självt begär eller samtycker till det.

35 §4 För plats i av kommunen anordnad förskola, fritidshem, integrerad
skolbarnsomsorg, familjedaghem, familjerådgivning, hjälp i hemmet, ser-
vice och omvårdnad, sådant boende som avses i 20 § andra stycket eller 21 §
tredje stycket eller annan liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga
avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte
överstiga kommunens självkostnader.

För sådana platser i förskola som avses i 15 och 16 §§ får avgift tas ut en-

dast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar
om året.

Avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende får inte,

tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763), uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbe-
hålls tillräckliga medel för sina personliga behov.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. I fråga om beslut avseende

färdtjänst som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:10.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.