SFS 1997:1305 Lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:1305 Lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_1305 Lag om ändring i lagen (1997_313) om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2392

SFS 1997:1305
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1997:313) om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § socialtjänstlagen (1980:620)2 i

paragrafens lydelse enligt lagen (1997:313) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse.

1

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfUl, rskr. 1997/98:111.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

background image

2393

SFS 1997:1305

4 § Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i

förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens

uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhan-
dahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighets-
utövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, den all-

männa försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för so-
cialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning
av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan
verksamhet som bedrivs i samverkan.

Riksrevisionsverket får granska sådan verksamhet som bedrivits i samver-

kan med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämn-
den. Vid en sådan granskning har Riksrevisionsverket rätt att ta del av de
uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.