SFS 1998:323 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1998:323 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
980323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 12 a och 48 §§ socialtjänst-

lagen (1980:620)

2 skall ha följande lydelse.

12 §

3 Socialnämnden skall

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda för-

hållanden,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar

att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om
hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det
egna hemmet, samt

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende,
umgänge eller adoption har avgjorts.

12 a §

4 Kommunen skall sörja för

1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå

enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal)
samt

2. att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra

stycket eller 15 a § andra stycket föräldrabalken.

Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens

försorg eller annars genom lämplig rådgivare kan erbjudas dem som begär
det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som bedrivs av

det allmänna eller yrkesmässigt av enskild och som består i samtal med
syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

3URSEHW/8UVNU

/DJHQRPWU\FNW

6HQDVWHO\GHOVH

6HQDVWHO\GHOVH

Svensk författningssamling

SFS 1998:323
Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

SFS 1998:323

48 §

5 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap. 4 § föräldrabalken,
2 kap. 1, 4�6, 8 och 9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utred-
ning,

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § andra stycket föräldrabalken,
6 kap. 19 § föräldrabalken beträffande beslut att utse utredare i mål och

ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

7 kap. 7 § föräldrabalken beträffande godkännande av avtal om att under-

hållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader,

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta be-

fogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 27 § denna lag eller att full-
göra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:529) om all-
männa barnbidrag eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

6HQDVWHO\GHOVH

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.