SFS 2020:353 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2020:353 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2020-353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 4 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.
4 §
2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en
särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i
ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a�13 §§
denna lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje
stycket, 21, 22, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 31 i och 43 §§ lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras

och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272.

2 Senaste lydelse 2019:473.

SFS

2020:353

Publicerad
den

29 maj 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.