SFS 2003:135 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2003:135 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
030135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels

att 12 kap. 3 och 4 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 12 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 12 kap. 1 § skall ha

följande lydelse.

12 kap.

Gallring

1 §

Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden

som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gall-
ras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall
dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av
nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhål-
landen som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallrings-

skyldigheten inträdde.

2 §

Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 §

första stycket:

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

faderskap,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn

har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familje-
hem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller
någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § andra stycket för-

äldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet
fyllt arton år.

1

Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142.

SFS 2003:135

Utkom från trycket
den 29 april 2003

background image

2

SFS 2003:135

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 §

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och
i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen