SFS 2002:437 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2002:437 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
020437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels

att 13 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

dels

att 16 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 16 kap. 6 a-d §§, samt

närmast före 16 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

16 kap.

4 §

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhän-

dertagande av personakt enligt 7 kap. 5 § eller föreläggande eller förbud en-
ligt 13 kap. 6 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §

och om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 § samt domstols motsva-
rande beslut gäller omedelbart. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som
behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt.

Särskild avgift

6 a §

En kommun som underlåter att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla

bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols av-
görande, skall åläggas att betala en särskild avgift.

Avgiften tillfaller staten.

6 b §

Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst

en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur länge dröjs-

målet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall

inte någon avgift tas ut.

6 c §

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av länsstyrelsen av

den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen.

1

Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271.

SFS 2002:437

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:437

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

6 d §

Om en kommun efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfa-

rande underlåter att tillhandahålla biståndet får ny särskild avgift dömas ut.

Särskild avgift får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kom-

munen inom två år från det att domen om biståndet vunnit laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. �ldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet

av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.