SFS 2005:452 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2005:452 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
050452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 § och 12 kap. 2 § social-

tjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

10 kap.

5 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller
föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

� 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
� 2 kap. 1, 4�6, 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

� 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
� 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § andra stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

� 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att un-

derhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader,

� 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens uppgifter enligt 5 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag el-
ler 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

12 kap.

2 §

2 Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 §

första stycket:

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn

har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familje-
hem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller
någon annan som har vårdnaden om barnet.

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Senaste lydelse 2003:135.

SFS 2005:452

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:452

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § andra stycket för-

äldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet
fyllt arton år.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 §

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och
i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.