SFS 2000:525 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2000:525 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
000525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)

2

dels

att 68 och 74 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 68 a §, av följande lydelse.

68 §

3

Länsstyrelsen skall inom länet

följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,
informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,
biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,
främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och an-

dra samhällsorgan,

verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose framtida be-

hov av bistånd enligt 6 f §,

även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ända-

målsenligt sätt.

68 a §

Om länsstyrelsen finner att en kommun inte fullgör vad som ålagts

kommunen i en lagakraftvunnen dom om rätt till bistånd enligt 6 b eller 6 f §
får länsstyrelsen förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Föreläggandet får
förenas med vite.

Länsstyrelsen får inte meddela ett vitesföreläggande enligt första stycket

om verkställighet av domen redan har sökts enligt utsökningsbalken. Ett
meddelat vitesföreläggande förfaller om verkställighet söks enligt utsök-
ningsbalken.

74 §

4

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 §, om föreläg-

gande eller förbud enligt 70 §, om omhändertagande av personakt enligt
70 c § och beslut om avslag på en begäran om vitesföreläggande enligt
68 a § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om överkla-
gande av länsstyrelsens beslut enligt 70 b § gäller i tillämpliga delar bestäm-
melserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om föreläggande eller förbud enligt 70 § och om

omhändertagande av personakt enligt 70 c § samt domstols motsvarande be-

1

Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1997:313.

4

Senaste lydelse 1998:384.

SFS 2000:525

Utkom från trycket
den 20 juni 2000

background image

2

SFS 2000:525

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

slut gäller omedelbart. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs
för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.