SFS 1998:855 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1998:855 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
980855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 25 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)

2

dels

att nuvarande 71 a och 71 b §§ skall betecknas 71 b respektive

71 c §§,

dels

att 7 a, 10 och 35 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före nuvarande 71 a § skall sättas närmast före

71 b §,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 71 a §, och närmast före

paragrafen en ny rubrik av följande lydelse.

7 a §

3

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.

För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med

lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas

och säkras.

För insatser inom omsorger om äldre människor eller människor med

funktionshinder får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer, meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, per-
sonliga säkerhet eller hälsa.

10 §

4

Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan

liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha
kontakt med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv-

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed
jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med

uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga an-
gelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som
inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses
endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

1

Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1997:313.

4

Senaste lydelse 1997:739.

SFS 1998:855

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

background image

2

SFS 1998:855

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

35 §

5

För familjerådgivning, hemtjänst, verksamhet för barn och ungdom

enligt 12 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, sådant
boende som avses i 20 § andra stycket eller 21 § tredje stycket eller annan
liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens själv-
kostnader.

Avgifter för hemtjänst får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 §

tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), uppgå till så stort be-
lopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga be-
hov, boendekostnad och andra normala levnadskostnader. När avgifterna
fastställs skall kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens make eller
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre eller
funktionshindrade

71 a §

Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor el-

ler människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvård-
nad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får
kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild
skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet utan
dröjsmål avhjälps, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndighe-
ten.

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven en-

skild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksam-
heten. Den ansvarige har att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller
anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Anmälningsskyldigheten en-

ligt 71 a § gäller inte för förhållanden som enbart avser tiden före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

5

Senaste lydelse 1997:1230.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.