SFS 2009:726 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2009:726 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
090726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i

kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa
om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen

samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper

i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre
människor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272.

SFS 2009:726

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen