SFS 2009:1005 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2009:1005 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
091005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 11 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 §

2

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning

eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskas-
san, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna. Om det finns skäl för
det ska dessa myndigheter och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna
sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2008:971.

SFS 2009:1005

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.