SFS 2010:427 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2010:427 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
100427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och menings-
full tillvaro i gemenskap med andra.

5 §

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och

ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig
service.

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad

för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur

stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289.

SFS 2010:427

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.