SFS 2010:429 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2010:429 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
100429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 14 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 14 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 7 kap. 6 § och 14 kap.

3�7 §§, av följande lydelse.

7 kap.

6 §

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som

har rapporterats enligt 14 kap. 3 §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verk-
samhet utredas av den som bedriver verksamheten.

Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap. 6 §

ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen
gjordes.

Den socialnämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med den som
bedriver verksamheten om att sådana handlingar som avses i andra stycket
ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder.

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

14 kap.

2 §

2

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens

institutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de
insatser som genomförs är av god kvalitet.

3 §

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institu-

tionsstyrelse ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller
får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett miss-
förhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom
verksamheten.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs

1 Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287.

2 Senaste lydelse 2005:126.

SFS 2010:429

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:429

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verk-

samheten,

2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och
3. i övrigt till berörd socialnämnd.

4 §

Den som enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera den som full-

gör uppgifter inom respektive verksamhet om de skyldigheter som han eller
hon har enligt 2 och 3 §§.

5 §

Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 3 § ska ta

emot rapporter ska informera berörd socialnämnd om de rapporter han eller
hon har tagit emot.

6 §

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska

dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

7 §

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt

missförhållande, ska snarast anmälas till Socialstyrelsen. Den utredning som
gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska
göras av

1. socialnämnden,
2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet, eller
3. Statens institutionsstyrelses ledning.
Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörd

socialnämnd om anmälan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.