SFS 2010:1284 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2010:1284 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
101284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 §, 8 kap. 3 och 4 §§ samt

10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet

enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den
utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till
sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller
hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1�9 §§, 3 kap.
1�4 och 6�13 §§, 4 kap. 1�4 och 8�10 §§ samt 7�9 kap. arbetsmiljölagen
(1977:1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i social-
försäkringsbalken.

8 kap.

3 §

3

Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6

och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

4 §

4

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas

komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp
per månad.

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5

socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock
endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § första stycket 1 medräknas.
Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96�98 kap. och särskilt
bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § samma balk. En kommun kan i sitt taxe-
beslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördel-
aktigt för den enskilde.

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av ma-

karnas sammanlagda inkomster.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2008:939.

3 Senaste lydelse 2001:847.

4 Senaste lydelse 2001:847.

SFS 2010:1284

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1284

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

10 kap.

5 §

5

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller

föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

� 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
� 2 kap. 1, 4�6, 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

� 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
� 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

� 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att un-

derhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

� 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkrings-
balken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:741.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.