SFS 2019:652 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

SFS2019-652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bidragsbrottslagen
(2007:612)

dels att 1–6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för
personligt ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkrings-
kassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrations-
verket, Arbetsförmedlingen, en kommun eller en arbetslöshetskassa och
betalas ut till en enskild person (ekonomisk förmån).

Denna lag gäller även sådana stöd, bidrag och ersättningar som enligt lag

eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller en
kommun och avser en enskild person, men betalas ut till eller tillgodoräknas
någon annan än den enskilde (ekonomiskt stöd).

2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade för-
hållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning,
och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt
stöd felaktigt betalas ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett för högt
belopp eller tillgodoräknas med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i
högst sex månader.

3 § Om brott som avses i 2 § är grovt, döms för grovt bidragsbrott till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
2. om den som begått brottet använt falska handlingar, eller
3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i

större omfattning.

4 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2 §,
döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen med hänsyn till beloppet, risken för slutlig ekonomisk

skada och övriga omständigheter är mindre allvarlig, döms inte till ansvar.

1 Prop. 2018/19:132, bet. 2019/20:SfU8, rskr. 2019/20:13.

2 Senaste lydelse 2009:1525.

SFS

2019:652

Publicerad
den

29 oktober 2019

background image

2

SFS

2019:652

5 § Den som före utbetalning eller tillgodoräknande av en ekonomisk
förmån eller ett ekonomiskt stöd frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att
ett korrekt beslut om förmånen eller stödet kan fattas, döms inte till ansvar
enligt 2–4 §§.

6 §3 Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor
ska göra anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att brott
enligt denna lag har begåtts.

7 § Bestämmelserna i 35 kap. 1 § brottsbalken hindrar inte att en person
får dömas till påföljd för bidragsbrott som är ringa enligt 2 § eller vårdslöst
bidragsbrott enligt 4 §, om den misstänkte häktats eller fått del av åtal för
brottet inom fem år från brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:667.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.