SFS 2009:1014 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

091014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § bidragsbrottslagen (2007:612)

ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för per-

sonligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning be-
slutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestöds-
nämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna eller ar-
betslöshetskassorna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

SFS 2009:1014

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.