SFS 1983:380

830380.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:380

om ändring i lagen (1983:352) om ändring i

utkom från trycket

bötesverkställighetsiagen (1979:189);

den 7 juni i983

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 17 § bö tesverkställighetsiagen

(1979:189), i den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen (1983:352) om
ändring i nämnda lag, ordet "nämnd" skall bytas ut mot "nämndemän".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:126, JuU 32, rskr 314.

841

fl/' •/

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.