SFS 1988:947

880947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:947

om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);

Utkom från trycket

Utfärdad den 22 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 22 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

22

Förvandling får ej ske av

1. böter, som har ådömts med stöd av 30 k ap. 6 § brottsbalken,
2. vite, som har utdömts för underlåtenhet att fullgöra dom eller beslut

rörande saken i mål so m har handlagts enligt lagen (1974; 371) om rätte­

gången i arbet stvister.

Om hinder i andra fall mot förvandling av böter eller viten finns särskilda

bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om böter som har ådömts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Sten Falkner

(Justitiedepartementet)

den 23 augusti 1988

' Prop. 1987/88:120, JuU 45, rskr. 404.

^ Senaste lydelse 1983:352.

2029

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.