SFS 1989:359

890359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:359 Lag

Utkom från irvckel

OHi ändring i bötesverks tällighetslagen (1979:189);

den 8 juni 1989

utfärdad den 25 maj 1989.

470

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

23 §' Ett beslut av hovrätten i ett mål om bötesförvandling får inte

överklagas. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns
särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 §

första stycket 1 rättegångsbalken.

' Prop. 1988/89:78, JuU20. rskr. 26 0.

^ Senaste ivdeise 1983: 352.

•'pai

Isa

% •

«;v

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1989. Äldre bestämmelser tillämpas

SFS 1989:359

dock i fråga om hovrätts beslut som m eddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.