SFS 1991:1140

911140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1140 Lag

utkom från trycket

oni ändring i bötesverkstälUghetslagen (1979:189);

den 9 juli 1991

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 22 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

22

Förvandling av böter för ej ske av

1. böter, som har ådömts för brott som enligt domen begåtts under

påverkan av en allvarlig psykisk störning,

2. vite som har utdömts för underlåtenhet att fullgöra dom eller beslut

rörande saken i mål som har handlagts enligt lagen (1974:371) om rätte­

gången i arbetstv ister.

Om hinder i andra fall mot förvandling av böter eller viten finns särskil­

da bestämmel;ser.

1. Denna jag träder i kraft den 1 januari 1992.
2.1 fråga om böter som har ådömts för brott som begåtts före ikraftträ­

dandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

2048

' Prop. 1990/91:58, JuU34, rskr. 330.

' Senaste lydelse 1988:947.

'" iv

:C :•

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.