SFS 1993:518 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Du är här: Start / Straffrätt / Bötesverkställighetslag (1979:189) / SFS 1993:518 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
SFS 1993_518 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979_189)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1149

SFS 1993:518

Utkom från trycket
den 15 juni 1993

Lag
om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

23 §2 Ett beslut av hovrätten i ett mål om bötesförvandling får inte
överklagas av enskild part. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överkla-

gas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt

54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93: JuU34, rskr. 1992/93:373.

2

Senaste lydelse 1989:359.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.