SFS 1993:902 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

SFS 1993_902 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979_189)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);

SFS 1993:902

Utkom från trycket
den 30juni 1993

utfärdad den l0juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 förskrivs i fråga om bötesverkställighetslagen

(1979: 189)2

dels att 7 och 9 - 1 1 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 6 och 15 §§ skall ha följande lydelse.

6 § Om uppbörd inte skall ske eller om uppbörd inte har lett till full
betalning, skall böterna lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva
att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993: 891) om indrivning av

statliga fordringar m. m.

15 §3 Böter som inte har kunnat drivas in, skall på talan av åklagare

förvandlas till fängelse, om det är uppenbart att den bötfällde av tredska
har underlåtit att betala böterna eller om förvandling annars av särskilda
skäl är påkallad från allmän synpunkt.

1936

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

2

Senaste lydelse av

9§ 1985:148

10 § 1990:375
11 § 1990:375.

3

Senaste lydelse 1983:352.

background image

SFS 1993:902

Är den bötfällde, när förvandling skall ske, skyldig att betala även andra

böter än sådana som avses i första stycket, skall också dessa böter förvand-
las.

Förvandlingsstraffet skall bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar

och högst tre månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1937

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.