SFS 1995:305 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

SFS 1995_305 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979_189)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:305

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

Lag
om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

13 § Åklagaren i den ort där den bötfällde finns får överklaga ett för-

ordnande av en kronofogdemyndighet enligt 12 § hos tingsrätten i
samma ort. Överklagandet skall ha kommit in till rätten inom tre veck-
or från den dag då åklagaren fick del av beslutet. I ärendet tillämpas
lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden. Därvid skall i
fråga om överklagandet gälla vad som i den lagen sägs om ansökan.
Vid annan handläggning än som sägs i 3 eller 4 § samma lag skall
rätten bestå av en lagfaren domare och nämnd.

Kronofogdemyndighetens beslut att inte meddela förordnande enligt

12 § får inte överklagas. Den bötfällde får dock begära prövning av

beslutet i samband med klagan över utmätning.

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

494

background image

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

SFS 1995:305

495

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.