SFS 1996:258 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

SFS 1996_258 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979_189)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

406

SFS 1996:258
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

13 §2 Åklagaren i den ort där den bötfällde finns får överklaga ett för-

ordnande av en kronofogdemyndighet enligt 12 § till tingsrätten i sam-
ma ort. Överklagandet skall ha kommit in till kronofogdemyndigheten
inom tre veckor från den dag då åklagaren fick del av beslutet. Vid
överklagande gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Vid
handläggningen av ärendet består tingsrätten av en lagfaren domare.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får
tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

Kronofogdemyndighets beslut att inte meddela förordnande enligt 12 §

får inte överklagas. Den bötfällde får dock begära prövning av beslutet i
samband med klagan över utmätning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Senaste lydelse 1995:305.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.