SFS 2020:1074 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

SFS2020-1074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § bötesverkställighetslagen
(1979:189) ska ha följande lydelse.

15 §2 Om böter inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den
bötfällde, ska böterna på talan av åklagare förvandlas till fängelse. Bötes-
förvandling ska också ske om det av särskilda skäl är motiverat från allmän
synpunkt.

Om den bötfällde, när förvandlingsstraffet ska beslutas, är skyldig att

betala även andra böter än sådana som avses i första stycket, ska också dessa
böter förvandlas.

Förvandlingsstraffet ska bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar och

högst tre månader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bötesstraff som har dömts

ut före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:8, bet. 2020/21:JuU6, rskr. 2020/21:58.
2 Senaste lydelse 1993:902.

SFS

2020:1074

Publicerad
den

2 december 2020

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.