SFS 2006:695 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

060695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

13 §

2 Åklagaren i den ort där den bötfällde finns får överklaga ett förord-

nande av Kronofogdemyndigheten enligt 12 § till tingsrätten i samma ort.
Överklagandet skall ha kommit in till Kronofogdemyndigheten inom tre
veckor från den dag då åklagaren fick del av beslutet. Vid överklagande gäl-
ler i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Vid handläggningen av
ärendet består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl
med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lag-
faren domare och tre nämndemän.

Kronofogdemyndighetens beslut att inte meddela förordnande enligt 12 §

får inte överklagas. Den bötfällde får dock begära prövning av beslutet i
samband med klagan över utmätning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1996:258.

SFS 2006:695

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.