SFS 2013:216 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2013:216 Lag om ändring i brottsbalken
130216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 8 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

11 kap.

8 §

2

Vårdslöshet mot borgenärer får åtalas av åklagare endast om åtal är på-

kallat från allmän synpunkt.

Bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om åtal av sär-

skilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2005:242.

SFS 2013:216

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.