SFS 2013:366 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2013:366 Lag om ändring i brottsbalken
130366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b, 9 b och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande ly-

delse.

4 kap.

4 b §

2

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
6. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
7. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
8. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
9. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
10. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränk-

ning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

6 a §

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild

av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett om-
klädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotogra-
fering
till böter eller fängelse i högst två år.

Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och öv-

riga omständigheter är försvarlig.

Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av

någon som ett led i en myndighets verksamhet.

9 b §

3

Den som anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehem-

lighet på sätt som anges i 8 § eller att utföra brott som anges i 6 a eller 9 a §,

1 Prop. 2012/13:69, bet. 2012/13:JuU21, rskr. 2012/13:250.

2 Senaste lydelse 2011:485.

3 Senaste lydelse 1975:239.

SFS 2013:366

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:366

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

döms för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år,
om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat brott.

11 §

4

Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande foto-

grafering eller förberedelse till sådant brott, olovlig avlyssning som inte för-
övats på allmän plats eller förberedelse till sådant brott, ofredande som inte
förövats på allmän plats eller intrång i förvar får åtalas av åklagare endast om
målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän syn-
punkt. Detsamma gäller olaga tvång genom hot att åtala eller ange annan för
brott eller att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller förbe-
redelse till sådant brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1975:239.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.