SFS 2008:569 Lag om ändring i brottsbalken

080569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 5 § och 16 kap. 9 § brotts-

balken ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 §

2

Brott som avses i 1–3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om

brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsä-
ganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda
skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutöv-

ning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hud-

färg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella

läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande

make, bröstarvinge, förälder eller syskon samt, om åtal av särskilda skäl an-
ses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1–3 §§, att någon genom att förgripa sig på en

främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främ-
mande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får
brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket.
Åtal får dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen
har bemyndigat därtill.

16 kap.

9 §

3

En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund

av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller tros-
bekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som
näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas
för

olaga diskriminering

till böter eller fängelse i högst ett år.

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2005:437.

3

Senaste lydelse 1987:610.

SFS 2008:569

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:569

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den

som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidka-
res vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller innehar allmänt
uppdrag.

För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst

eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han eller
hon diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, natio-
nella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom el-
ler henne tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som
gäller för andra.

Om någon som avses i första–tredje styckena på sätt som där sägs diskri-

minerar annan på grund av hans eller hennes sexuella läggning, döms likale-
des för olaga diskriminering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.