SFS 2014:222 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2014:222 Lag om ändring i brottsbalken
140222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 5 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

5 kap.

5 §

2

Brott som avses i 1�3 §§ får inte åtalas av någon annan än målsägan-

den. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat
fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta
anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsut-

övning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hud-

färg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella

läggning.

Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efter-

levande make, bröstarvinge, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda
skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1�3 §§ att någon genom att förgripa sig på en

främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främmande
makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet
åtalas av åklagare utan hinder av första stycket. �&tal får dock inte ske utan
förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat till detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211.

2 Senaste lydelse 2008:569.

SFS 2014:222

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.