SFS 2014:274 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2014:274 Lag om ändring i brottsbalken
140274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid,

lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på
livstid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223.

2 Senaste lydelse 2009:396.

SFS 2014:274

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.