SFS 2014:303 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2014:303 Lag om ändring i brottsbalken
140303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

7 kap.

4 §

2

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som

har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller
fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma
gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn
under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den an-
dra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäkti-
gar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer ett

barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte
utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.

�r brott som avses i första eller andra stycket grovt, ska gärningsmannen

dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:120, bet. 2013/14:JuU24, rskr. 2013/14:252.

2 Senaste lydelse 1993:207.

SFS 2014:303

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.