SFS 2014:407 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2014:407 Lag om ändring i brottsbalken
140407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 22 kap. 6 och 8 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 3 §, 22 kap. 6 a och 6 b §§ samt 35 kap. 2 § ska ha följande

lydelse.

2 kap.

3 §

3

För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i

2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats på svenskt fartyg eller luftfartyg, eller om det begåtts

i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen på sådant
fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område

där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon
annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat ändamål
än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i

Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats eller som tillhör
Polisens utlandsstyrka,

3 a. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänste-

man eller tjänsteman vid Kustbevakningen, som utför gränsöverskridande
arbetsuppgifter enligt en internationell överenskommelse som Sverige har
tillträtt,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet

eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som inte tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning eller
mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

penningförfalskning, försök till sådana brott, olovlig befattning med kemiska
vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför en in-
ternationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, försök till sådant brott, brott som avses i 5 § samma lag, brott

1 Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261.

2 Senaste lydelse av
22 kap. 6 § 2009:396
22 kap. 8 § 1986:645.

3 Senaste lydelse 2010:636.

SFS 2014:407

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

2

SFS 2014:407

enligt lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser, uppvigling som bestått i en omedelbar och offentlig uppma-
ning att begå folkmord eller om brottet riktats mot Internationella brottmåls-
domstolens rättskipning, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-

else i fyra år eller däröver.

22 kap.

6 a §

4

Den som

1. utvecklar, producerar eller på annat sätt förvärvar, lagrar eller bibehåller

kemiska vapen eller överför, direkt eller indirekt, kemiska vapen till någon,

2. använder kemiska vapen,
3. deltar i militära förberedelser för användning av kemiska vapen, eller
4. använder ämnen för kravallbekämpning som en metod för krigföring

döms för olovlig befattning med kemiska vapen till fängelse i högst fyra år,
om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406)
om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Som kemiska vapen enligt första stycket 1�3 ska anses sådant som definie-

ras som kemiska vapen i Förenta nationernas konvention om förbud mot ut-
veckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om de-
ras förstöring.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid be-

dömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen varit ägnad
att i väsentlig grad bidra till utveckling, produktion eller spridning av kemiska
vapen eller till att sådana vapen används mot människor.

6 b §

5

Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar eller

överlåter antipersonella minor (truppminor), döms för olovlig befattning med
minor
till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som krigs-
förbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänsk-
ligheten och krigsförbrytelser.

Första stycket gäller endast minor som avses i konventionen den 18 sep-

tember 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring
av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring.

Sådan befattning med minor som är tillåten enligt den konvention som av-

ses i andra stycket utgör inte brott.

�r brottet grovt döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid be-

dömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen väsentligt
bidragit till att minor kommit att användas på ett sätt som inneburit fara för
många människors liv eller hälsa.

35 kap.

2 §

6

Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte

för

1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,

4 Senaste lydelse 2009:396.

5 Senaste lydelse 2009:396.

6 Senaste lydelse 2010:60.

background image

3

SFS 2014:407

2. folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse enligt 1, 2

eller 11 § lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser,

3. terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om

straff för terroristbrott, eller

4. försök till dessa brott.
Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt

tjugoett år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta ka-
pitel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Bestämmelserna i 35 kap. 2 § tillämpas även på gärningar som utgör

folkmord, försök till detta brott och grov krigsförbrytelse som har begåtts före
ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dess-
förinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.