SFS 1971:874

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1971:874
710874.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i brottsbalken;

given Stockholms slott den 10 december 1971.

SFS 1971:874

Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 5 kap. 5 §, 8 kap. 3 och 13 §§ samt

17 kap. 11 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

5 §2 Brott som avses i 1�3 §§ må ej åtalas av annan än målsägande.
Förtal eller grovt förtal må dock åtalas av åklagare, om målsägande
angiver brottet till åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur all­
män synpunkt.

Har förtal riktats mot avliden, må åtal väckas av den avlidnes efter­

levande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal av
särskilda skäl finnes påkallat m allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1�3 §§, att någon genom förgripelse å

främmande makts statsöverhuvud som vistas här i riket eller å främman­
de makts representant här i riket kränkt den främmande makten, må

brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som stadgas i första styc­

ket. �&tal får dock ej ske utan förordnande av Konungen eller den

Konungen bemyndigat därtill.

8 kap.

3 § Stjäl någon från dödsbo, vari han är delägare, eller stjäla makar,
syskon, föräldrar och barn eller fosterföräldrar och fosterbarn från var­
andra medan de sammanbo, dömes för b o d r ä k t till böter eller
fängelse i högst ett år. För bodräkt dömes ock, om någon stjäl lösöre
vari han äger del. Medverka flera till stöld och gäller vad nu är sagt
någon av dem, dömes jämväl envar av de övriga för bodräkt, dock ej
den som handlat med uppsåt att tillägna sig det tillgripna.

13 § Har annat i detta kapitel omförmält brott än grov stöld, rån

eller grovt rån förövats mot make eller trolovad till gärningsmannen eller

1 Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299.

Senaste lydelse 1970:225.

1975

¬

background image

SFS 1971:874

till annan vid brottet medverkande eller mot syskon, skyldeman i rätt

upp- eller nedstigande led eller den som i första svågerlag lika nära är
eller mot fosterföräldrar eller fosterbarn, må åklagare väcka åtal alle­
nast om brottet av målsägande angives till åtal eller ock åtal finnes på­
kallat ur allmän synpunkt.

Vid tillämpning av vad nu sagts skall såsom medverkan anses jämväl

häleri och häleriförseelse.

17 kap.

⬢J::

I

>1 i

11 § Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom att und­

komma, undanröjer bevis om bro ttet eller på annat dylikt sätt motverkar
att det uppdagas eller beivras, dömes för skyddande av brotts­
ling till böter eUer fängelse i högst två år.

Den som icke insåg men hade skälig anledning antaga att den andre

var brottslig, dömes till böter.

Make, trolovad, syskon, skyldeman i rätt upp- eller nedstigande led,

den som i första svågerlag är lika nära förenad med den brottslige, fos­

terföräldrar eller fosterbarn må ej fällas till ansvar enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.