SFS 1971:964

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1971:964
710964.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971; 964 Lag

i

Utkom från t rycket om ändring i brottsbalken;

!

given Stock holms slott den 10 december 1971.

den 21 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, medOudsnåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­
dagen', funnit gott att i fråga om brottsbalken förordna,

dels att 35 kap. 5 § skall upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 5 § samt 35 kap. 6 och 8 §§ skall ha nedan angivna

lydelse.

2274

1 Prop. 1971:114, JuU 26, rskr 295.

Gl
i

¬

background image

2 KAP.

SFS 1971: 964

5 § �&tal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller

luftfartyg av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen

å fartyget eller eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning

eller mot utländskt intresse, må ej väckas utan att förordnande därom
meddelas av Konungen eller den Konungen bemyndigat därtill.

�&tal för brott, som förövats utom riket, må väckas allenast efter för­

ordnande som i första stycket sägs. Utan dylikt förordnande må dock
åtal väckas, om brottet förövats

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren

eller någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av krigsman å område där avdelning av krigsmakten befann sig,
3. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller å fartyg eller luft­

fartyg i reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av

nämnda stater, eller

4. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot

svenskt intresse.

35 KAP.

6 § I intet fall må påföljd ådömas sedan från dag som i 4 § sägs
har förflutit

1. fem år, om å brottet ej kan följa svårare straff än böter och tid för

ådömande av påföljd för brottet bestämmes enligt 1 § 1,

2. femton år, om i annat fall än i 1 sägs å brottet ej kan följa fäng­

else över två år,

3. trettio år i övriga fall.

8 § Adömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan

tid som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:

1. fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,

2. tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år

ådömts,

3. femton år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta

år ådömts,

4. tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,
5. trettio år, om fängelse på livstid ådömts.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 2 kap. 5 § den dag Konungen

bestämmer och i ö vrigt den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

2275

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.