SFS 1982:405

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1982:405
820405.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:405

Lag

Utkom från trycket

om ändring I brott sbalken;

den l6juni 1982

utfardad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 kap. 10 8 brottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

836

' Prop. 1981/82: 141, JuU 49 och 60, rskr 361.

¬

background image

17 kap.

SFS 1982:405

l� § Den som med våld ell er hot om våld angriper någon för det han hos
domstol eller annan myndighet gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål
eller eljest vid förhör avgivit utsaga eller för att hindra honom från sådan

åtgärd, döms för övergrepp i rättssak till böter eller fängelse i högst två å r.
Detsamma skall gälla, om man med annan gärning, som medför lidande,

skada eller oläg enhet, eller med hot om sådan gärning angriper någon för
det han avlagt vittne smål eller eljest avgivit utsaga vid fö rhör hos myndig­
het eller för att hindra honom från att avgiva sådan utsaga.

�r brottet grovt, döms till fängelse i hö gst fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.