SFS 1975:239

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1975:239
750239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' foreskrives i fråga om brottsbalken,

dels att 4 kap. 11 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 9 a § och 4

kap. 9 b §, av nedan angivna lydelse.

SFS 1975:239

Utkom från trycket

den 3 juni 1975

4 kap.

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt

hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager
tal i e nrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde

eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och

som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig

tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst

två år.

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta

telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a

§, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i

högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott.

11 § Hemfridsbrott eller olaga intrång som ej är grovt, olovlig

avlyssning som icke förövats å allmän plats eller förberedelse till
sådant brott, ofredande som icke förövats å allmän plats eller intrång i

förvar må åtalas av åklagare allenast om målsägande angiver brottet till
åtal eller ock åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt. Detsamma skall

gälla olaga tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller

att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller

förberedelse till sådant brott.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Prop. 1975:19, JuU 12,rskr90.

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.