SFS 1976:509

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1976:509
760509.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢fl-

)( .

SFS 1976:509

Utkom från trycket

den 28 juni 1976

Lag

om äedrnrag i IbrolLtsIbalEieini;

utfärdad den 17 juni 1976.

I

Enligt riksdagens beslut' fdreskrives i fråga om brottsbalken^

dels att i 19 kap. 4 § ordet "han" skall bytas ut mot ordet "regeringen",

dels att 16 kap. 6 §, 17 kap. 6 § sam t 19 kap. 8 och 13 §§ skall upphöra

att gälla,

dels att 19 kap. 5, 7, 9, 14 och 15 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas tre nya paragrafer, 19 kap. 8 och 10 §§ samt

22 kap. 2 a § , av nedan angivna lydelse.

19 kap.

5 § Den som, for att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar,

befordrar, lämnar eller eljest röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen,

förråd, import, export eller förhållande i övrigt, vars uppenbarande för
främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsöij-

ningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller

eljest för rikets säkerhet, dömes, vare sig uppgiften är riktig eller ej, för

spioneri till fängelse i hö gst sex år. Detsamma skall gälla, om någon i syfte

som nu sagts obehörigen framställer eller tager befattning med skrift, teck­

ning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift.

7 § Förövas, beträffande uppgift som rör förhållande av hemlig natur, gär­

ning som i 5 § sägs utan syfte att gå främmande makt tillhanda, dömes för

obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst två

år.

8 § �r brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig be­

fattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gär­

ningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av syn­
nerligen farlig bes kaffenhet med h änsyn till pågående krig eller rörde för­
hållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund

av allmän eller enskild tjänst betrotts honom.

9 § Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller eljest röjer upp­

gift som avses i 5 § och som rör förhållande av hemlig natu r, dömes för
vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högs t sex månader
eller, om riket var i krig, till bö ter eller fängelse i högst två å r.

10

Den som, för att gå främmande makt tillhanda, här i riket bedriver

verksamhet för anskaffande av uppgifter rörande militära eller andra för­

hållanden, vilkas uppenbarande för den främmande makten kan medföra

1012

' Prop. 1975/76: 174, JuU 46, rskr 393.

' Senaste lydelse av 19 kap. 4 § 1974: 565.

' Förutvarande 19 kap. 10 § upphävd genom 1970:225.

¬

background image

men för annan främmande makts säkerhet, eller här i riket till dylik verk­

samhet lämnar medverkan som ej är allenast tillfällig, dömes för olovlig
underrättelseverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.

För olovlig un derrättelseverksamhet skall ock dömas, om någon, med

uppsåt att gå främmande makt tillhanda, här i riket hemligen eller med an­

vändande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffande

av uppgifter om annans personliga förhållande eller till dylik verksamhet

lämnar medverkan som ej är allenast tillfällig.

SFS 1976:509

I fe

14 § För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet

vid förhandling med främm ande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obe­
hörig befattning med hemlig uppgift eller olovlig underrä ttelseverksamhet,

så ock för försök eller förberedelse till obehörig befattning med hemF.g

uppgift dömes till ansva r enligt vad i 23 kap. sta dgas. Såsom stämpling till
högförräderi skall även anses att träda i förbindelse med främmande makt

för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att sådant brott må förövas.

Den som underlåter att avslöja högförräderi, trolöshet vid förh andling

med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befatt­
ning med hemlig uppgift, dömes ock till ansvar enligt vad i 23 k ap. sägs;
och skall till sådant ansvar dömas jämväl om han icke insett men bort inse

att brottet var å färde.

15 § Om någon, som med hänsyn till vad honom är veterligt, på grund av

meddelad varning eller eljest bort inse att högförräderi, trolöshet vid för­
handling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehö­
rig befattning med hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen, dö­
mes till an svar såsom för medhjälp därtill; dock må ej dömas till svår are

straff än fängelse i två å r.

22 kap.
2 a § Om någon under beredskapstillstånd eller då riket är i krig bland all­

mänheten sprider eller till främmande makt framför eller låter framkomma

falskt rykte eller annat osant påstående som är ägnat att framkalla fara för
rikets säkerhet, dömes för ryktesspridning till fara för rikets säkerhet till

böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft , såvitt avser 19 kap. 4 §, den 1 juli 1976 och i öv­

rigt den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

1013

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.