SFS 1976:20

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1976:20
760020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:20

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

r- j j j

ITfcbruari 1976

utfärdad den 29 januari 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om brottsbalken
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a

av nedan

angivna lydelse,

delsatl 2 kap. 5 a § skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

3 a § �ven i a nnat fall än som avses i 1�3 §§ domes för brott efter
svensk lag och vid svensk domstol enligt vad som föreskrives i lagen

(1975:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott.

5 a

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraft-

ägande dom, meddelad i f rämmande stat där gärningen förövats eller i
främmande stat som har tillträtt den europeiska konventionen den 28

maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar eller den

europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lagfö­

ring i brottmål, må den tilltalade ej här i riket lagföras för samma

gärning,

1. om han har frikänts från ansvar,

2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har

ådömts,

3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkstäl­

ligheten pågår, eller

4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande

staten.

Första stycket gäller ej i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 3, 5

eller 6, såvida ej lagföringen i den främmande staten har skett på

begäran av svensk m yndighet.

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom dom meddelad i

främmande stat och föreligger ej på grund av vad förut i denna

' Prop. 1975/76:3, JuU 14, rskr22.

2 S enaste lydelse 1974:565.

45

¬

background image

SFS 1976;20

paragraf sagts hinder mot lagföring, m

a or garningen väckas här i '

riket endast efter förordnande av regeringen eller den regeringen

bemyndigat därtill.

Denna lag träd er i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.