SFS 1977:312

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1977:312
770312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

tag

SFS 1977:312

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 18 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 37 kap. 1 § brottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

1 §2 �vervakningsnämnds verksamhetsområde skall omfatta en eller fle­

ra allmänna underrätters domkrets, om ej särskilda skäl föreligga till annan

indelning. F ör handläggning av ärenden rörande personer som dömts till

fängelse, ungdomsfängelse eller internering må tillsättas särskilda över­

vakningsnämnder. �vervakningsnämnds verksamhetsområde bestämmes

av regeringen.

�vervakningsnämnd består av fem ledamöter, om ej regeringen förord­

nar att viss nämnd skall hava flera ledamöter. Nämnden är beslutför med

ordförande och två ledamöter. I brådskande fall, så ock i ärenden av mind­

re vikt äger ordföranden ensam besluta å nämndens vägnar. Sådant beslut

skall anmälas vid nästa sammanträde med n ämnden.

Regeringen ä ger förordna att övervakningsnämnd skall arbeta å avdel­

ningar. Om sådan avdelning skall i tillämpliga dela r gälla vad om nämnd är

stadgat.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Johan Leche
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:88, JuU 1976/77:31, rskr 1976/77:287.

2 Senaste lydelse 1974:565.

Utkom från tr ycket

den I Juni 1977

ti;

51

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.