SFS 1980:102

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1980:102
800102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:102

Utkom från trycket

tlen 1 april 1980

Lag
om ändring i brottsbalken;

utnirdad den 20 mars 1980.

nell m^'

beslut' föreskrivs att 20 kap. 3 § brottsbalken sk

nedan angivna lydelse.

;kall

282

'"'»-⬢⬢W��: 2. KU

¬

background image

20 kap.

3

Röjer niiizon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag el-

SFS 1980:102

ler annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har med­

delats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen
sfldan hemlighet, dömcs, om ej gärningen elje.st är särskilt belagd med
straff, fm hroll nroi lystiuuisplikt till böter eller fängelse i hö gst ett år.

Den som av oaktsainhet begår gärning som avses i för sta stycket, domes

lill b öter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraf t den I jan uari 1981.

På rege ringens vägnar

CARL AX HL PETRI

Hans Corell

(.lustitiedepartemeniet)

- Senaste lydelse 1975; 667.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.