SFS 1981:463

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:463
810463.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:463

Utkom från trycket

den löjuni 1981

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 27 maj 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 kap. 16 § brottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

17 kap.

16 § För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman döms

till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap., såvida ej brottet, om det full­

bordats, skulle ha varit att anse som ringa. För försök eller förberedelse till

främjande av flykt döms också till ansvar enligt vad som anges i 23 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

776

Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.