SFS 1981:331

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:331
810331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:331 Lag

Utkom från trycket

den 19 m aj 1981

om ändriMg i lagen (1981:211) om ändring i brofetsbaiken;

utfärdad den 30 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs ätt 26 kap. 1 § brottsbalketi, i den ly­

delse paragrafen har erhållit genom lagen (1981; 211) om ändring i nämnda

balk, skall ha nedan angivna lydelse.

26 kap.

1 § Fängelse ådöms enligt vad for brottet är stadgat på viss tid eller på

livstid. Fängelse på viss tid få r ej överstiga tio år, om inte annat följer av 2

eller 3 §, och ej understiga fjorton dagar. Vid ådömande enligt 28 kap. 3 §

av fängelse i förening med skydds tillsyn gäller i fråga om tiden for fängel­

sestraffet vad i nämnda lagrum sta dgas.

Om fängelse såsom förvandlingsstraff for böter är särskilt stadgat.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:44, JuU 32, rskr 252.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.