SFS 1981:29

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:29
810029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:29

Utkom från trycket

den 27 januari 1981

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 januari 19 81.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att i 31 kap. 2 § skall upphöra att gälla,
dels att 17 kap. 12 §, 28 kap. 1 §, 31 kap. 1 § och 38 kap, 2 § skall ha ne­

dan angivna lydelse.

17 kap.
12 § Hjälper man den, som är fånge, häktad eller anhållen eller eljest ä r

för annat än sjukvård berövad friheten att komma lös eller främjar man, ef­
ter det han avvikit, hans flykt genom att dölja honom eller genom annan

sådan åtgärd, dömes för främjande av flykt till böter eller fängelse i högst

två år.

28 kap.

1 §2 Skyddstillsyn må ådömas för brott varå kan följa fängelse, såframt

det prövas erforderligt att den tilltalade ställes under övervakning och me­

ra ingripande.påföljd än skyddstillsyn ej finnes påkallad.

Den som är under aderton år må ej dömas till skyddstillsyn, med mindre

denna påföljd finnes lämpligare än vård inom socialtjänsten.

�r det lindrigaste straff som är stadgat för brottet fängelse i ett år eller

däröver, må dömas till skyddstillsyn allenast om särskilda skäl äro därtill.

31 kap.

1 § Kan den som är under tjugo år och som begått brottslig g ärning bliva

foremål for vård med stöd av lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser

om vård av unga eller eljest enligt socialtjänstlagen (1980:620), må rätten

efter hörande av socialnämnd överlämna åt nämnden att föranstalta om er­

forderlig vård inom socialtjänsten.

Om det för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till allmän lag­

lydnad finnes påkallat, må jämte överlämnande till vård inom socialtjäns­

ten dömas till dagsböter, högst etthundratjugo, vare sig böter är stadgade

för brottet eller ej.

38 kap.

2 § Har domstol överlämnat någon till vård inom socialtjänsten men fin­

nes därefter att vården ej kan genomföras med den dömdes samtycke eller,

vid prövning i därför stadgad ordning, att i lag angivna förutsättningar bris­

ter för vård av det slag som socialnämnd i yttrande till domstolen förkla rat

40

' Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 130.

^ Senaste lydelse 1979:680.

¬

background image

sig ämna anordna, äger efter ansökan av åklagare den rätt som först dömt i

SFS 1981:29

målet undanröja förordnandet om överlämnande till vård och döma till an­
nan påföljd for bro ttet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
2. Bestämmelserna i 28 kap. 1 § och 31 kap. 1 § i deras nya lyde lse skall

äga tillämpning även på gärning som h ar begåtts före ikraftträdandet. Det­

samma gäller i fråga om 38 kap. 2 § i dess nya lydelse, om inte förordnan­

det om överlämnande till vård har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.