SFS 1981:1313

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:1313
811313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1313

om ändring i brottsbalken;

utkom ftSn trycket

den 28 december 1981

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 11 § brot tsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

' Prop. 1981/82:43, JuU 1981/82:18, rskr 1981/82:104.

2517

¬

background image

SFS 1981:1313

3 kap.

11

Vållande till kroppsskada eller sjukdom må, om brottet ej är grovt,

åtalas av åklagare endast om målsäganden angiver brottet till åtal eller har

åsamkats skadan eller sjukdomen i v erksamhet som arbetstagare och åtal

finnes påkallat ur allmän synpunkt.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1980: 107. Andringen innebär att första stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.