SFS 1983:240

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1983:240
830240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:240

Utkom från trycket

den 18 maj 1983

536

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 5 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken^

dels att 28 kap. 6 a § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 37 kap. 3 § skall be tecknas 37 kap. 4 §,

dels att 26 kap. 6, 7. 9-16, 18, 19, 22 och 23§§, 27 kap. 1 och 2§§, 28

kap. 1 -7 och 11 §§, 31 kap. 1 §, 34 kap. 5 och 6 §§, 37 kap. 1, 2, nya 4, 7. 8

och 10§§ samt 38 kap. 1,3,9 och 12§8 skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas tre nya paragrafer, 37 kap. 3 § samt 38 kap.

13 och 14 88, av nedan angivna lydelse.

26 Kap.
6 8^ Den som undergår fängelse på viss lid skall, om inte annat följer av
andra stycket eller 7 8. villkorligt friges sedan halva tiden har avtjänats.

Frigivning får dock inte ske förrän verkställigheten har pågått minst två

' Prop. 1982/83:85. JuU 26. rskr 241.

^ Senaste lydelse av 28 kap. 6 a§ 1979:680.

' Senaste lydelse 1982: 363.

(⬢S

ä

at

¬

background image

månader. Inte heller får villkorlig frigivning ske frän fängelse som har

ådömts enligt 28 kap. 3 § eller från ett förvandlingsstraff för böter.

Om den dömde begär det. kan frigivningetl uppskjutas till senare tid­

punkt än som följer av första stycket.

7 §'' Om någon har dömts till fängelse i lägst två år för särskilt allvarlig

brottslighet som har riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa och
påtaglig risk bedöms föreligga för att han efter frigivningen fortsätter
brottslighet av samma slag, får han inte villkorligt friges förrän två tredje­

delar av den i domen bestämda strafftiden har avtjänats. Vid prövni ng av
frågan om villkorlig frigivning efter denn a tidpunkt skall förutom återfalls-

risken beaktas verkningarna av fortsatt frihetsförlust för den dömde och

förutsättningarna för hans anpassning i samhället med hänsyn till de förhål­

landen i vilka han skulle komma att försättas efter frigivningen.

Vad som föreskrivs i först a stycket gäller även om domen avser också

annan brottslighet än som avses där. Verkställs samtidigt ett annat fängel­
sestraff, skall, vid prövning av frågan om villkorlig frigivning från den
sammanlagda strafftiden, 6§ tillämpas med avseende på det straffet.

9 §-^ Beträffande den som har dömts till fängelse i lägst två år prövar

kriminalvårdsnämnden frågan om villkorlig frigivning från straffet eller,

om anna t straff samtidigt verkställs, från den sammanlagda strafftiden. I
annat fall fastställs tidpunkten för villkorlig frigivning av kriminalvårdssty­

relsen eller tjänsteman som styrelsen bestämmer.

Beslut om villkorlig frigivning som inte har gått i verkställighet kan

ändras, om den dömde begär att frigivningen skall uppskjutas eller det
annars föranleds av ändrade förhållanden.

SFS 1983:240

10

För den som villkorligt friges gäller en prövotid av ett år. I beslut

om villkorlig frigivning som medd elas av kriminalvårdsnämnden kan dock
fastställas en längre prövotid, högst tre år.

11

I anslutning till a tt villkorlig frigivning äger rum eller senare kan

förordnas att den frigivne skall stå under övervakning, om det bedöms som

påkallat. Sådant förordnande meddelas av skyddskonsulent i kriminal­
vårdsverket. �vervakningen skall utan något särskilt förordnande upphöra

sedan ett år av prövotiden har förflutit, om inte annat följer av 18 §.

12 § ** �vervakningen och kriminalvården i frihet i övrigt bedrivs under
ledning av skyddskonsulenten. Konsulenten förordnar också övervakare

och kan vid behov förordna en eller flera personer att biträda vid övervak­

ningen.

'' Senaste lydelse 1981: 211.

^ Senaste lydelse 1 974: 205.

Senaste lydelse 1965:620.

' �ndringen innebär bl. a. att första stycket upph ävs.

" Senaste lydelse 1973: 918. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket up phä vs.

537

\

¬

background image

SFS 1983:240

13 § Den frigivne skall, om han står under övervakning, hålla överva-

aren un errättad om sin bostad, sin arbetsanställning och andra förhållan­

den av betydelse för övervakningen, på kallelse inställa sig hos överva­

karen och 1 övrigt enligt hans anvisningar upprätthålla förbindelse med
honom. I den man skyd dskonsulenten har bestämt det, gäller vad som nyss
har sagts om övervakaren även konsulenten eller annan person.

14 § Den frigivne skall under prövotiden iakttaga skötsamhet, efter
förmåga söka försörja sig samt i övrigt ställa sig till efterrä ttelse vad som
åligger honom enligt denna balk eller enligt föreskrift eller anvisning som

meddelats med stöd därav. Han är skyldig att på kallelse inställa sig hos

skyddskonsulenten. Har han förpliktats ersätta genom brottet uppkommen
skada, skall han göra vad i hans förmåga stå r att fullgöra denna skyldighet.

När den frigivne står under övervakning, skall skyddskonsulenten ge­

nom tillsyn och förmedling av stöd och hjälp verka för att denne inte
återfaller i brott och för att hans anpassning i samhället även i övrigt

främjas. Skyddskonsulenten skall för detta ändamål fortlöpande hålla sig

underrättad om den frigivnes livsföring och om hans förhållanden i övrigt.

15 §'" När det finns skäl att anta att den frigivne för sin anpassning i

samhället behöver stöd av en särskild föreskrift om vad han har att iaktta

under prövotiden, får en sådan föreskrift meddelas för viss tid eller tills
vidare. Särskild föreskrift får avse

1. vistelseort eller bostad under viss tid, högst ett å r åt gången,
2. arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller utbildning,

3. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling i eller

utom sjukhus eller annan dylik inrättning.

Har den frigivne förpliktats ersätta genom brottet uppkommen skada,

må meddelas föreskrifter rörande tid och sätt för skadeståndsskyldighe­
tens fullgörande i den mån sådana föreskrifter ej med hänsyn till den

frigivnes ekonomiska situation och övriga omständigheter kan antagas

motverka hans anpassning i samhäll et.

Om den frigivne står under övervakning, får särskild föreskrift meddelas

om vad som skall gälla för denna. 1 sådan föreskrift får anges på vilket sätt
och i vilken omfattning den frigivne skall hålla kon takt med övervakar en

eller skyddskonsulenten. Vidare får föreskrivas skyldighet för den frigivne
att lämna underrättelse till öve rvakaren eller skyddskonsulenten om ute-

varo från arbetsplats, skola eller annan i föreskriften angiven verksamhet

eller inrättning.

16 § Föreskrift enligt 15 § meddelas av övervakningsnämnd. Skyddskon­

sulenten får meddela sådan föreskrift för tiden intill dess nämnden har

beslutat i fråg an. Vidare får kriminalvårdsnämnden meddela sådan före­

skrift i beslut om villkorlig frigivning.

Om den frigivnes utveckling och personliga förhållanden i övrigt föranle­

der det, får övervakningsnämnden ändra eller upphäva meddelad föreskrift
eller meddela ny för eskrift.

538

Senaste lydelse 1973:918,

Senaste lydelse 1973:918.

¬

background image

18 §" Iakttar den frigivne inte vad som åligger honom enligt de nna balk

eller enligt föreskrift eller anvisning som meddelats med stöd därav, får
övervakningsnämnden, utom att meddela föreskrift enligt 15 § eller fatta
beslut i fråga som avses i 37 kap. 7 § första stycket,

1. besluta att varning skall meddelas den frigivne, eller

2. besluta om övervakning av den frigivne under viss tid eft er det att ett

år av prövotiden har förflutit, dock längst till prövo tidens utgång.

19 §'^ Har den frigivne allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det
antas att han inte kommer att låta rätta sig genom någon annan åtgärd som

övervakningsnämnden kan vidta, får nämnden förklara den villkorligt

medgivna friheten förverkad till en tid av högst en månad varje gång.

22 § Uppkommer fråga om att förklara villkorligt medgiven frihet fö rver­
kad eller att vidta åtgärd som avses i 18 § eller åtgärd för att den frigivne

skall underkasta sig vård eller behandling, eller har den frigivne undandra­
git sig övervakningen, får övervakningsnämnden, om omständigheterna

föranleder det, förordna att den frigivne skall på lämpligt sätt omhändertas
i avvaktan på vid are förordnande. Ett sådant beslut skall omprövas så ofta

anledning till det föreligger.

Den som sålunda omhändertas får inte kvarhållas längre än en vecka.

Om synnerliga skäl föreligger, får dock genom nytt beslut förordnas att han
skall kvarhållas ytterligare högst en vecka. Efter prövotidens utgång får

den omhändertagne ej kvarhållas.

23 §'^ Förklaras villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad,
skall med avseende på frågan om ny villkorlig frigivning vad som förver­

kats anses såsom straff genom ny dom.

27 Kap.

1 § Villkorlig dom får meddelas för ett brott, på vilket fängelse kan följa,

om det inte med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden finns

grundad anledning befara att han kommer att göra sig skyldig till forts att

brottslighet.

Villkorlig dom får ej meddelas, om på grund av brottets svårhet eller

annars hinder möter av hänsyn till allmän laglydnad. I fråga om brott av

krigsman får villkorlig dom brukas endast när det bedöms kunna ske utan

fara för krigslydnaden och ordningen inom försvarsmakten.

2 § Om det anses påkallat för den tilltalades tillrättaförande eller av

hänsyn till allmän laglydnad, få r jämte villkorlig dom dömas till dagsböter,
högst etthundraåttio, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller ej.

SFS 1983:240

" Senaste lydelse 1973:9 18.

Senaste lydelse 1979:680.

Senaste lydelse 1979:680.

539

¬

background image

SFS 1983:240

28 Kap.

1 §'" Skyddstillsyn får ådömas för ett brott på vilket fängelse kan följa,

om det med hä nsyn till den tilltalades personliga förhållanden finns anled­

ning anta att påföljden kan bidra till att han avhåller sig från fortsatt
brottslighet. �r mera ingripande påföljd påkallad, får skyddstillsyn dock

inte ådömas.

Den som är under aderton ar må ej dömas till skyddstillsyn, med mindre

denna påföljd finnes lämpligare än vård inom soci altjänsten.

�r det lindrigaste straff som är stadgat för brottet fängelse i et t år eller

däröver, må dömas till skyddstillsyn allenast om särskilda skäl äro därtill.

2 § Om det anses påkallat för den tilltalades tillrättaförande eller av

hänsyn till allmän lag lydnad, får jämte skyddstillsyn dömas till dagsböter,

högst etthundraåttio, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller ej.

3 §''^ Om det av hänsyn till allmän laglydnad prö vas oundgängligen erfor­

derligt at t skyddstillsyn förenas med fr ihetsberövande, må jämte skydds­

tillsyn dömas till fängelse i lägst fjorton dag ar och högst tre månader.

Om förhållandena påkallar det, får rätten förordna att domen på fängelse

skall gå i verkställig het utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

4 §'^ Skyddstillsyn fortgår under en prövotid av tre år från den dag då

påföljden börjar verkställas.

5 §'^ Skyddstillsyn skall vara förenad med övervakning från dagen för
domen. Rätten får dock förordna att övervakningen skall anstå till dess

domen har vunnit laga kraft mot den dömde. Om domen överklagas, kan

högre rätt förordna att vidare verkställighet inte får äga rum.

�vervakningen skall up phöra utan något särskilt förordnande när ett år

av prövotiden har förflutit, om inte annat följer av 7 eller 9 §.

Har verkställigheten avbrutits till följd av beslut av högre rätt men döms

den tilltalade därefter ändå till skyddstillsyn, skall den tid under vilken

verkställighet ej ägt rum inte räknas in i prövotiden eller den tid som anges
i andra sty cket.

6 I? Vad som före skrivs i 26 kap. 12 -17?i§ skall tillämpas på motsvaran­
de sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn. Rätten skall dock i
domen förordna övervakare, om inte särskilda skäl talar mot de t. Vidare

får rätten i domen meddela f öreskrifter enligt 26 kap. 15 § första och andra
styckena.

540

7 §'" Iakttar den dömde inte vad som åligger honom till följd av domen

på s kyddstillsyn, får övervakningsnämnden, utom att meddela föreskrift

enligt 26 kap. 15 § eller fatta beslut i fråga som a vses i 37 kap. 7 S första
stycket.

Senaste lydelse 1981:29.

Senaste lydelse 1981:328.

Senaste lydelse 1979:680. �ndringen innebar bl. a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 1973: 918. �ndringen innebär bl. a. att Ijärde stycket upphävs.

Senaste lydelse 1979:680.

¬

background image

1. besluta att varning skall meddelas den dömde, eller

2. besluta om övervakning av den dömde under viss tid e fter det att ett

år av prövotiden har förflutit, dock längst till prövo tidens utgång.

�&tgärd som avses i denna paragraf må ej av övervakningsnämnden

beslutas efter prövotidens utgång.

11 §''^ Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsynen eller att vidta
åtgärd som avses i 7 § eller åtgärd för att den dömde skall underkasta sig

vård eller behandling, eller har den dömde undandragit sig övervakningen,

får övervakningsnämnden eller domstol vid vilken föres talan enligt 8 §, om
omständigheterna föranleder det, förordna att den dömde skall på lämpligt
sätt omhändertas i avvaktan på vidare förordnande. Ett sådant beslut skall
omprövas så ofta anledning till det föreligger.

Den som sålunda omhändertas får inte kvarhållas längre än en vecka.

Om det finns synnerliga skäl, får dock genom nytt beslut förordnas att han
skall kvarhållas ytterligare högst en vecka. Efter prövotidens utgång får

den omhändertagne inte kvarhållas.

SFS 1983; 240

31 Kap.

1

Kan den som är u nder tjugo år o ch som begått brottslig gärning

bliva föremål för vård med stöd av lagen (1980:62 1) med särskilda bestäm­
melser om vård av unga eller eljest enligt socialtjänstlagen (1980:620), må

rätten efter hörande av socialnämnd öv erlämna åt nämnden att föranstalta

om erforderlig vård inom socialtjänsten.

Om det anses påkallat för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till

allmän laglydnad, får jämte överlämnande till vård inom socialtjänsten
dömas till dagsb öter, högst etthundraåttio, vare sig böter har föreskrivits

för brottet eller ej.

34 Kap.

5 §^' �r den tidigare ådömda påföljden villkorlig dom, må förordnande

enligt 1 § 1 meddelas allenast med avseende å brott som begåtts före

prövotidens början.

Meddelas förordnande enligt 1 § 1, får rätten, om det anses påkallat för

den tilltalades tillrättaförande eller av hänsyn till allmän laglydnad, även
döma till dagsböter, högst etthundraåttio, vare sig böter har föreskrivits för

brottet eller ej.

Tillämpas 1 § 1 eller 2, må rätten besluta åtgärd som sägs i 27 kap. 6 8 1

eller 2 eller förlänga prövotiden till t re år, dock endast om fråga därom

uppkommer i mål vari den dömde häktats eller erhållit del av åtal före

prövotidens utgång.

Undanröjande av villkorlig dom enligt 1 8 3 må ej ske, med mindre fråga

därom uppkommer i mål vari den dömde häktats eller erhållit del av åtal

inom ett å r från prövotidens utgång.

Senaste lydelse 1979:680 .

Senaste lydelse 1981:29.
Senaste lydelse 197 5: 1395.

541

¬

background image

SFS 1983; 240

6 §" �r den tidigare ådömda påföljden skyddstillsyn, får rätten vid

tillämpning av 1 § 1, om det anses påkallat för den tilltalades tillrättafö­
rande eller av hänsyn till allmän laglydnad, även döma till dagsböter, högst

etthundraattio, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller ej. �r fängel­
se föreskrivet för det nya brottet och prövas frihetsberövande oundgängli­
gen e rforderligt av hänsyn till allmän laglydnad, får rätten i stället för att
döma till bö ter döma till fängelse enligt 28 kap. 3 §.

Tillämpas 1 § 1 eller 2, må rätte n besluta åtgärd som avses i 28 kap. 9§

eller förlänga prövotiden till högst fem år.

Dömes med tillämpning av 1 § 3 till fängelse, skall vid st raffets bestäm­

mande skälig hänsyn tagas till vad den dömde undergått till följd av domen

å skyddstillsyn och till vad han avtjänat av fängelse som ådömts enligt

första stycket eller 28 kap. 3 § ävensom till böter som ådömts enligt första

stycket eller 28 k ap. 2 8; och må fängelse ådömas på kortare tid än för

brottet är stadgat.

Fängelse enligt första stycket må ej ådömas och beslut enligt andra

stycket eller beslut om undanröjande av skyddstillsyn må ej meddelas,

med mindre fråga därom uppkommer i mål vari den dömde häktats eller

erhållit del av åtal före prövotidens utgång.

542

37 Kap.

1

Regeringen bestämmer om landets indelning i verksamhetsområ­

den för övervakningsnämnderna.

En övervakningsnämnd består av ordförande, vice ordf örande och tre

andra ledamöter, om inte regeringen förordnar att en viss nämnd skall ha
flera ledamöter. Nämnden är beslutför med ordförande och två ledamöter.
1 brådskande fall och i ärenden av mindre vikt får ordföranden ensam

besluta på nämndens vägnar. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa

sammanträde med nä mnden.

Regeringen äger förordna att övervakningsnämnd skall arbeta å avdel­

ningar. Om sådan avdelning skall i tillämpliga delar gäll a vad om nämnd är

stadgat.

2

Regeringen förordnar ordförande och vice ordförande i öv ervak­

ningsnämnderna. Vice ordföranden tjänstgör vid förfal l för ordföranden i

dennes ställe. Vid förfall för både ordföranden och vice ordföranden för­
ordnas tillfällig ersättare av kriminalvårdsstyrelsen. Ordföranden, vice
ordföranden och tillfällig ersättare skall vara lagfarna och ha erfarenhet av

tjänstgöring som domare.

�vriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika mänga ersät tare.

Val förrättas av kommunfullmäktige, om övervakningsnämndens verk­

samhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av landstinget.
Om de t inom nämndens verksamhetsområde även finns kommun som ej

ingår i lan dstingskommun, förrättas valet av landstinget och kommunfull­
mäktige med den fördelning dem emellan som länsstyrelsen bestämmer

efter befolkningstalen. Ingår flera län eller delar av län i över vaknings-

" Senaste lydelse 1979:680.

Senaste lydelse 1980:211.

Senaste lydelse 1974:565.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.