SFS 1983:224

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1983:224
830224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:224

om ändrinig i brottsbalken;

utkom från trycket

den 10 maj 1983

utfärdad den 21 april 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 3 § brottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

36 kap.

3

Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga

om

1. föremål, som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständig­

heterna i övrigt kan befaras komma till bro ttslig användning,

2. andra föremål, som är ägnade att användas som vapen vid brott mot

liv eller hälsa och som har påträffats under omständigheter som gav anled­
ning att befara att de skulle komma till sådan användning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83: 89, JuU 23, rskr 216 .

^ Senaste lydelse 1968: 165.

513

33-SFS 1983

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.