SFS 1983:48

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1983:48
830048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:48

Utkom från trycket

den 15 februari 1983

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 3 februari 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 4§ brottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

7 kap.

4 § Skiljer någon obehörigen barn under femton år från den som har

vårdnaden, domes, om de t ej är brott mot frihet, för egenmäktighet

med barn till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma skall gälla, om den som gemensamt med annan har vårdna­

den om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt
bortför barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäktigar

sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

160

'Prop. 1981/82: 168, LU 198 2/83: 17. rskr 1982/83: 131.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.