SFS 1987:610

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1987:610
870610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1987:610

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

Lag

'-"f

om äEdring i brottsbalken;

'

utfärdad den 4 juni 1987.

t'

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 5 § och 16 kap. 9 § brotts-'

balken skall ha följande lydelse.

1

5 kap.

I

5

Brott som avses i 1 -3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. }

Om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses '
påkallat ur allmän synpunkt, får dock åklagare åtala för

1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller f ör hans myndighetsutövning,
3. förolämpning mot någon med anspelning på hans ras, hudfärg, natio­

nella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på att han har homosexuell

läggning.

Har förtal riktats mot avliden, far åtal väckas av den avlidnes efterlevan­

de make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal av särskil­
da skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa sig på en

främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sver ige eller på en främ­

mande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får
brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första
stycket. �&tal f år dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den

regeringen har bemyndigat därtill.

16 kap.

9

En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på

grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbe­

kännelse genom att inte gå honom till handa på de villkor som näringsidka­

ren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, skall dömas för olaga
diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i för sta stycket om en näringsidkare tillämpas också på

den som är anställd i närin gsverksamhet eller annars handlar på en närings­

idkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller innehar
allmänt uppdrag.

För olaga diskriminering domes även anordnare av allmän samman­

komst eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om
han diskriminerar någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller

etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom tillträde till

sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller f� r andra,

Om någon som avses i första-tredje styckena på sätt som där sägs

diskriminerar annan på grund av att denne har homosexuell läggning, döms

likaledes för olaga diskriminering.

1282

' Prop, 1986/87; 124. SoU 31, rskr. 351,

^ Senaste lydelse 198 2:271

' Senaste lydelse 1986:444,

¬

background image

' ji Denna lag träder i kra ft den I ju li 1987.

SFS 1987:610

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.