SFS 1988:2

880002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:2

Utkom från trycket

den 21 januari 1988

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfardad den 4 januari 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 6 § och 8 kap. 4 § brotts­

balken skall ha följande lydelse.

3 kap.
6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov miss­

handel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsska­

da eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller

råhet.

18

' Prop. 1987/88; 14, JuU 16, rskr. 84.

¬

background image

8 kap.

SFS 1988:2

4

Är brott som i 1 § sä gs att ans is som grovt, skal l för grov stöld

dömas till'fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon bar på

sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat
dylikt hjälpmedel eller om gärni ngen eljest varit av särskilt farlig eller

hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar

skada.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEUON

Dag Victor
(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1987:791.

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.